Köpvillkor

1. Allmän information

Iviskin.se Sverige
Tekhuset ApS
Østerbrogade 226 st 1
2100 København Ø

Telefonnummer: (+47) 404 04 422
Mejladress: kundeservice@iviskin.se

CVR-nr: 42867993

Säljaren benämns i fortsättningen säljaren.

Köpare är den konsument som lägger beställningen och benämns nedan köparen.

2. Pris

Det angivna priset för varor och tjänster är det totala priset som köparen ska betala. Detta pris inkluderar alla skatter, moms och extra kostnader. Merkostnader, som säljaren inte har informerat om, ska inte köparen stå för. Alla priser på Iviskin.se anges i SEK (svenska kronor).

2.1 Fraktkostnader

När du köper en vara från webbutiken får du fri frakt. Önskar du returnera varan står Iviskin för returfrakten.

3. Villkor

Villkoren är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren. Villkoren är inte bindande om det förekommer tryck- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i webshopen eller i köparens beställning, där motparten borde ha insett att det rör sig om ett sådant fel.

4. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen. Om köparen använder kredit- eller betalkort för betalning kan säljaren reservera köpesumman på kortet vid beställning. Beloppet dras samma dag som varan skickas.

4.1 Betalningsförmedlare

Betalning för produkter köpta i webshopen kan göras säkert via Klarna.

Klarna är en betalningslösning som erbjuder dig flera lösningar. Betala nu: Här kan du betala med Visa, Mastercard och AMEX. Betala senare: Du kan lägga din beställning, ta emot varorna och betala inom 14 dagar. Finansiering: Du kan dela upp köpet med delbetalningar på upp till 36 månader. Klarna Checkout används av stora kedjor som t.ex. XXL, Norwegian, Elkjøp etc.

IVISKIN har ett samarbete med Klarna Checkout. Klarna är erkända betalningsförmedlare.

Vi har ingen tillgång till betalningsinformation såsom kreditkortsnummer som du anger vid betalning. Denna information skickas krypterad direkt till dem och finns aldrig på vår server. Vi får endast tillbaka bekräftelse på att betalningen är genomförd, så att vårt system kan ställa in status på din beställning som betald.

4.2 Fakturering

Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen när varan skickas. Betalningsfristen framgår av fakturan och är minst 14 dagar från mottagandet. Köpare under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura.

5. Leverans

Leverans har skett när köparen eller dennes ombud övertagit varan. Om ingen leveranstid framgår av beställningslösningen ska säljaren leverera varan till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter beställning från kund. Varan ska levereras till köparen om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

6. Varans risk

Risken för varan övergår till köparen när denne eller dennes ombud har fått varan/varan levererad.

7. Ångerrätt

Om inte avtalet är undantaget i förhållande till ångerrätten kan köparen häva köpet av varan i enlighet med ångerrättslagen. Köparen ska meddela säljaren om utnyttjande av ångerrätten inom 14 dagar från det att tidsfristen börjat löpa. Deadline inkluderar alla kalenderdagar. Produkten ska vara förseglad och i originalförpackning. För det fall tidsfristen infaller på en lördag, helgdag eller allmän helgdag förlängs fristen till närmaste vardag.

Ångerfristen anses vara uppfylld om meddelandet skickas före fristens utgång. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och anmälan bör därför göras skriftligen (blankett för ångerrätt, e-post eller brev). Ångerfristen börjar löpa: Vid köp av enskilda varor löper ångerfristen från dagen efter att varan/varorna har tagits emot. Om köpet består av flera leveranser löper ångerfristen från dagen efter att sista leverans har tagits emot. Ångerfristen förlängs till 12 månader efter den ursprungliga periodens utgång, om säljaren inte före avtalets ingående informerar om att det finns en ångerrätt och en standardiserad ångerrättsblankett. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och rutiner för att utöva ångerrätten.

Om näringsidkaren lämnar informationen under dessa 12 månader upphör ångerrätten även 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen. Vid utövande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelandet om utnyttjande av ångerrätten lämnats. Köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat avtalats eller säljaren har underlåtit att ange att köparen ska stå för returkostnaderna. Säljaren kan inte fastställa en avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten. Köparen kan pröva eller prova varan på ett korrekt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion utan att ångerrätten förverkas. Om provning eller testning av varan går utöver vad som är rimligt och nödvändigt, kan köparen hållas ansvarig för eventuell värdeminskning av varan. Säljaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen och senast 14 dagar efter det att säljaren underrättats om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen till dess att han mottagit varan/varorna från köparen, eller tills köparen har lämnat dokumentation på att varan/varorna har skickats tillbaka.

8. Fel, felaktigheter och andra defekter

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller påståenden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktleveranskostnader och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om information i Tjänsten eller på en relaterad webbplats är felaktig när som helst, utan föregående meddelande (inklusive efter att du har lagt en beställning).

9. Försening och utebliven leverans – köparens rättigheter och tidsfrist för reklamation

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt överenskommelse mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, får köparen enligt konsumentköplagens regler bl.a. 5 kap., beroende på omständigheterna, hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och/eller kräva ersättning av säljaren. Vid anspråk på försummelser bör underrättelsen vara skriftlig (t.ex. e-post) av bevisskäl. Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande av säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt ur proportion mot köparens intresse av att säljaren fullgör. Skulle svårigheterna försvinna inom rimlig tid kan köparen ändå kräva fullgörelse. Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar oskäligt länge med att föra fram kravet. Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället ska köparen uppmana säljaren att leverera inom skälig tilläggsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan före den extra tidsfristen kan köparen häva köpet. Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans till avtalad tidpunkt var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande. Om varan levereras efter den av konsumenten fastställda tilläggsfristen eller efter den leveranstidpunkt som varit avgörande för avtalets ingående, ska ångerkrav göras inom skälig tid efter det att köparen underrättats om leveransen. Köparen kan kräva ersättning för en mindre skada till följd av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren styrker att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som inte skäligen hade kunnat beaktas vid tidpunkten för avtalets ingående, undvikit eller övervunnit följderna av.

10. Fel i produkten – köparens rättigheter och reklamationstid

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter att det upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon kommer att göra felet gällande. Köparen har alltid reklamerat i god tid om det inträffar inom 2 månader från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om varan har ett fel, och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, kan köparen enligt konsumentköplagens regler hålla inne köpeskillingen, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisnedsättning, kräva att avtalet hävs och/eller kräva ersättning av säljaren, efter omständigheterna. Klagomål till säljaren ska göras skriftligen via e-post. Reklamation kan göras senast två år efter att köparen övertagit varan.

11. Rättelse eller omleverans

Köparen kan välja mellan att kräva att felet åtgärdas eller leverans av en likvärdig vara. Säljaren kan trots detta invända mot köparens anspråk om ett genomförande av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren oskäliga kostnader. Rättelse eller omleverans måste ske inom skälig tid. Säljaren har i regel inte rätt att göra mer än två rättelseförsök för samma fel.

12. Prissänkning

Köparen kan kräva lämpligt prisavdrag om varan inte rättas eller återlevereras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och överenskommet pris motsvarar förhållandet mellan värdet på saken i bristfälligt skick och avtalsmässigt skick. Om särskilda omständigheter talar för det kan prisavdraget i stället sättas lika med felets betydelse för köparen. Om varan inte rättas eller återlevereras kan köparen även häva köpet när felet inte är oväsentligt.

13. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller villkor på säljarens sida, kan säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen 9 kap., efter omständigheterna, hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva att avtalet hävs och kräva ersättning av köparen. Säljaren kommer efter omständigheterna även att kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för ej uthämtade varor. Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar oskäligt länge med att framställa kravet. Säljaren kan häva avtalet om det föreligger betydande betalningsförsummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan inte ångra sig om hela köpeskillingen är betald. Om säljaren sätter en skälig tilläggsfrist för fullgörande och köparen inte betalar före denna tidsfrist kan säljaren häva köpet.

14. Garanti

Garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt icke undantagsbar lagstiftning. En garanti innebär således inga inskränkningar i köparens reklamations- och reklamationsrätt vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 9 och 10.

15. 100% nöjdhetsgaranti

Nöjdhetsgarantin som vi erbjuder krävs inte enligt lag, utan erbjuds som en gest av oss på IVISKIN by Tekhuset ApS. Vi vet att våra produkter håller hög standard och väljer därför att erbjuda alla våra kunder 100% nöjdhetsgaranti på alla våra IPL hårborttagare. Denna garanti gäller i 100 dagar efter att kunden mottagit beställningen som kunden beställt. Om kunden önskar returnera produkten ska köparen betala frakten till Tekhusets lager i Danmark med adressen:

Tekhuset ApS, Smedeland 24, 2600 Glostrup (https://lagerhotel24.dk/)

Produkten ska returneras intakt och med originalförpackningen. Vid eventuella skador eller defekter har säljaren rätt att neka retur eller erbjudande att dra av ett belopp från den totala summan för skadorna/bristerna.

16. Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren i enlighet med personuppgiftslagen endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska fullfölja avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

17. Konfliktlösning

Klagomål riktas till säljaren inom skälig tid. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta Konsumentrådet för medling.

18. Åldersgräns

Om produkterna ska användas av barn, oavsett ålder, rekommenderas alltid att en vuxen är närvarande för att undvika olyckor. Åldersgränsen på våra produkter är 18 år.

Är det något du skulle vilja veta mer om? Kontakta då vår kundservice här.